Algemene voorwaarden

Young Adult Shop is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53761316. De Young Adult Shop is een initiatief van Natasja Storm, eigenaar van de young adult en new adult uitgeverij Storm Publishers.

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat u de bestelling hebt geplaatst. Er wordt een bevestiging per e-mail verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
– IDEAL betalingen
– PayPal en Credit card betalingen via Paypal
Voor Paypal en IDEAL betalingen geldt de datum van de Paypal en IDEAL overboeking.

Cadeaubonnen
Young Adult Shop biedt de mogelijkheid om digitale cadeaubonnen te bestellen. U krijgt dan een digitale 12 cijfer en letter code, met het prefix YAS,  die 1 jaar geldig blijft na aangifte. Deze code is online in de Young Adult Shop in te wisselen tegen goederen. (Volgt binnenkort)

Levering en verzendkosten
Nadat een betaling is ontvangen, wordt de bestelling doorgaans binnen 1 werkdag geleverd (mits de bestelling voor 16:00 binnen is) naar een adres in Nederland. Voor Belgie kan het iets langer duren, maar bestellingen voor 16:00 uur worden dezelfde dag nog afgehandeld. Een opgegeven levertijd is ook nimmer een fatale termijn. In de regel wordt een bestelling dezelfde dag per post verzonden, zodat het zo snel mogelijk wordt bezorgd.

Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 30 dagen terugstorten op uw rekening.

Bestellingen worden verzonden via DHL en PostNL. Bij een bedrag boven de € 30.00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht naar een adres in Nederland. Voor België geldt een bedrag boven de € 75.00. De verzendkosten bedragen:
adres in Nederland
– bij orders tot 30,- euro 1.95 euro verzendkosten bij betaling via IDEAL of Paypal (Briefpost)
– bij orders tot 30,- euro 3.95 euro verzendkosten bij betaling via IDEAL of Paypal (Brievenbuspakket)
– bij orders tot 30,- euro 5.90 euro verzendkosten bij betaling via IDEAL of Paypal (Pakketpost; posters en mokken)
– bij orders boven de 30,- euro is verzending gratis bij betaling via IDEAL of Paypal

Adres in België
– bij orders tot 15,- euro 7.95 euro verzendkosten bij betaling via IDEAL of Paypal
– bij orders tot 30,- euro 9.95 euro verzendkosten bij betaling via IDEAL of Paypal
– bij orders boven de 30,- euro is verzending 13,- bij betaling via IDEAL of Paypal

Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending). Mocht u dit wensen, kunt u eerst contact opnemen met Young Adult Shop via het e-mailadres.

Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Retourzenden en/of ruilen
U bent gerechtigd om binnen 14 dagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

Na de periode van 14 dagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
– Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van de fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Veiligheid
Vanwege de kleine onderdelen zijn de non-book accessoires niet geschikt voor kleine kinderen. Young Adult Shop is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die kunnen gebeuren tijdens het gebruik of het dragen van haar producten.

Privacy statement
Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Geschillen
Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.